Witaj na stronie motoraport

Regulamin

Reklama

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dotyczy usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ABPS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ogrodowej 3/54, Polska, nr NIP: 527-269-45-97, zwanym dalej Usługodawcą, zgodnie z regulacją ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających z Usługi, od dnia 1 maja 2015 roku.

Zawierając Umowę na podstawie zapisów Regulaminu Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu na stronie www.motoraport.pl. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzonych w Regulaminie zmianach poprzez obwieszczenie w Panelu Administracyjnym, jeszcze przed wejściem takich zmian w życie.

W razie braku akceptacji ze strony Użytkownika zmian wprowadzonych w treści Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Usługi, poprzez skasowanie swojego konta w Serwisie. W wypadku zaniechania powyższego obowiązku Użytkownik oświadcza, że akceptuje Regulamin z wprowadzonymi zmianami od dnia jego wejścia w życie.

II. Słownik  pojęć

Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:


 1. Adres e-mail Usługodawcy - adres e mailowy: info@motoraport.pl, przeznaczony do kontaktu z Usługodawcą.

 2. Aplikacja - oprogramowanie umożliwiające wymianę pomiędzy Użytkownikami informacji o cenach paliw na stacjach paliwowych oraz publiczne udostępnianie takich informacji, dostępne jako usługa internetowa na stronach Serwisu, pozwalające w szczególności na aktualizowanie cen paliw w Europie, dodawanie i edytowanie stacji benzynowych oraz udział w programie partnerskim.

 3. Panel Administracyjny – oprogramowanie udostępnione Użytkownikowi, stanowiące część Aplikacji, służące do zarządzania danymi wprowadzonymi przez Użytkownika do Aplikacji.

 4. Polityka prywatności – dokument stanowiący integralną cześć Regulaminu, określający zasady administrowania przez Usługobiorcę danymi przekazanymi do Serwisu przez Użytkownika.

 5. Regulamin – niniejszy regulamin,

 6. Rejestracja - zlecenie Usługodawcy świadczenia Usług, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Umowy, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia, dostępnego na stronie głównej Serwisu - www.motoraport.pl.

 7. Umowa - umowa, na podstawie której Usługodawca świadczy Usługę, której integralną częścią jest Regulamin.

 8. Usługa – udostępnienie Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości korzystania z Aplikacji na warunkach określonych w Umowie.

 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera Umowę z Usługodawcą,

 10. Serwis – serwis internetowy Motoraport, dostępny pod adresem: www.motoraport.pl.

 11. Pośrednik – osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz podmiot posiadający osobowość prawną rozpowszechniająca dane z Serwisu. w Internecie, w aplikacjach mobilnych i desktopowych, gazetach, radiu i telewizji oraz we wszelkich środkach przekazu.

III. Zawarcie Umowy

Do zawarcia Umowy i korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego (telefon komórkowy, tablet itp.) spełniającego następujące wymagania:   

 1. podłączenie do Internetu,

 2. przeglądarka stron internetowych:

  1. Internet Explorer 9 lub nowszy,

  2. Mozilla Firefox 40 lub nowsza,

  3. Google Chrome,

  4. Opera 10 lub nowsza,

 3. włączona obsługa cookies i Java Script,

 4. możliwość sprawdzenia poczty e-mail.

Użytkownik zleca Usługodawcy świadczenie Usług, poprzez Rejestrację.

Dokonując Rejestracji Użytkownik oświadcza że zapoznał się z treścią i wyraża zgodę na związanie się postanowieniami Regulaminu, Regulaminu programu Lojalnościowego “Motolotek”, oraz Polityki prywatności.

Usługodawca niezwłocznie potwierdzi warunki świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika, poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres wskazany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Warunkiem przystąpienia przez Usługodawcę do świadczenia na rzecz Użytkownika Usługi jest aktywowanie Usługi poprzez otworzenie odnośnika wskazanego w treści wiadomości e-mail. Z chwilą aktywowania przesłanego linka Umowa zostaje zawarta.

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Od chwili zawarcia Umowy Użytkownik otrzymuje dostęp do konta w Serwisie, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Logowanie do konta Użytkownika w Serwisie następuje z wykorzystaniem informacji podanych przez Użytkownika w trakcie Rejestracji.

Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji umożliwiających logowanie w Serwisie oraz do ich ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

IV. Zasady świadczenia Usługi

Usługodawca świadczy Usługę  bezpłatnie dla odbiorców indywidualnych poprzez przeglądarki określone w pkt III 1.b bezpośrednio na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych użytkowanych przez odbiorców indywidualnych.

Świadczenie usług udostępniania zawartości Serwisu, m.in. danych o cenach paliw (średnich i indywidualnych) oraz o lokalizacji stacji paliwowych jest określone w Regulaminie udostępniania danych poprzez API i widgety.

Zabrania się rozpowszechniania informacji zawartych w serwisie motoraport.pl bez zgody administratora serwisu motoraport.pl, tj. firmy Infolab.

Użytkownik, poprzez korzystnie z Usługi nie może prowadzić żadnych działań reklamowych. W szczególności dotyczy to zakazu wyboru przez Użytkownika loginu stanowiącego formę reklamy lub umieszczania w Serwisie komentarzy zawierających odnośniki do stron internetowych, chyba, że na działanie takie wyraził uprzednio zgodę Usługodawca (wymagana forma akceptacji poprzez pocztę e-mail).

Użytkownik, w ramach korzystnia z Usługi zobowiązany jest do podawania przekazywanych danych, które mają być udostępnione publicznie w Serwisie, zgodnie z prawdą oraz w sposób nie naruszający dobrych obyczajów.

Usługobiorca ma prawo dokonywania zmian w danych wprowadzonych do Serwisu przez Użytkownika, w wypadku stwierdzenia naruszenia przez formę tych danych zasad korzystania z Usługi, określonych w Regulaminie, lub stwierdzenia niezgodności takich danych z prawdą. W powyższych wypadkach Usługodawca może również usunąć dane wprowadzone przez Użytkownika.

V. Program Lojalnościowy “Motolotek”.

Każdy Użytkownik bierze udział w programie lojalnościowym, który premiuje aktywność Użytkownika w Serwisie.

Za określone działania, podjęte w ramach korzystania przez Użytkownika z Serwisu, Użytkownik otrzymuje punkty, które - po przekroczeniu odpowiednich progów - może wymienić na nagrody.

Informacje podawane przez Użytkowników, za które uzyskują oni punkty w rankingu uprawniające do otrzymywania nagród, będą weryfikowane pod kątem zgodności wprowadzonych danych ze stanem rzeczywistym.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w w/w. zakresie Administrator Serwisu www.motoraport.pl zastrzega sobie prawo do anulowania punktacji Użytkownika, co do którego takie nieprawidłowości zostały stwierdzone. Użytkownik będzie miał prawo odwołania się od takiej decyzji, kontaktując się z Administratorem Serwisu pod adresem: info@motoraport.pl, w terminie do 14 dni od momentu zmodyfikowania punktacji.

Szczegółowe zasady udziału w programie lojalnościowym i przyznawania nagród z nim związanych są określone w Regulaminie programu lojalnościowego „Motolotek”.

VI. Zawieszenie Usługi

Wykonywanie Usługi może zostać zawieszone, w wypadku:

naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, do czasu usunięcia naruszeń,

korzystania z Aplikacji w sposób naruszający dobra osobiste lub interes osób trzecich, na czas nieokreślony,

korzystania z Aplikacji w sposób niezgodny z funkcją, jakiej służyć ma Aplikacja, na czas nieokreślony.

Zawieszenie Usługi polega pozbawieniu Użytkownika możliwości korzystania z Aplikacji. O dokonaniu zawieszenia Usługi Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez pocztę e-mail.

Usługodawca może uzależnić odwieszenie Usługi od złożenia wyjaśnień przez Użytkownika. W celu złożenia wyjaśnień Usługodawca i Użytkownik mogą kontaktować się poprzez pocztę e-mail.

Z chwilą odwieszenia Usługi, Użytkownik może korzystać z Aplikacji w pełnym zakresie. O dokonaniu odwieszenia Usługi Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez pocztę e-mail.

Jeżeli Usługa została zawieszona, w związku z zajściem więcej niż jednej przyczyny zawieszenia Usługi, obowiązki informowania Użytkownika o zawieszeniu i odwieszeniu Usługi dotyczą każdej z tych podstaw niezależnie.

VII. Rozwiązanie Umowy

Rozwiązanie Umowy następuje w wypadku:

zawarcia przez Usługodawcę i Użytkownika porozumienia o rozwiązaniu Umowy,

zawieszenia Usługi, trwającego dłużej niż cztery dni,

rezygnacji przez Użytkownika z dalszego korzystania z Usługi, poprzez dokonanie usunięcia konta Użytkownika w Panelu Administracyjnym.

Z chwilą rozwiązania Umowy, skasowaniu ulegają wszystkie dane zapisane przez Użytkownika w Aplikacji, a także dane osobowe Użytkownika podane w trakcie Rejestracji, z zastrzeżeniem zasad wskazanych w Polityce Prywatności.

VIII. Ochrona danych osobowych

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezbędne do zawiązania, wykonania, zmiany lub rozwiązania Umowy. Dane będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z regulacją ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik oświadcza, że został poinformowany, iż posiada prawo wglądu i modyfikacji przekazanych Usługodawcy danych osobowych.

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową wiadomości dotyczących Serwisu oraz komercyjnych wiadomości reklamowych od partnerów Serwisu.

W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji danych osobowych zgodnych z prawdą. W wypadku podania przez Użytkownika w trakcie Rejestracji danych nieprawdziwych Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi do czasu usunięcia przez Użytkownika niezgodności.

IX. Obowiązek przestrzegania prawa

Zabrania się wykorzystywania Usługi do zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem, jak również w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. W szczególności zabrania się:

rozpowszechniania pornografii,

łamania praw autorskich,

działania na szkodę osób trzecich,

rozsyłania spamu,

działania na szkodę innych Użytkowników Usługi, poprzez celowe, nadmierne wykorzystywanie zasobów systemu teleinformatycznego Usługodawcy,

prób łamania zabezpieczeń systemu teleinformatycznego Usługodawcy,

wykorzystania systemu teleinformatycznego Usługodawcy w celu łamania zabezpieczeń innych systemów teleinformatycznych, lub podstępnego zdobywania informacji,

używania wybranej przez użytkownika nazwy (loginu), która miałaby formę słów uznanych powszechnie za obrażliwe lub wulgarne, albo która mógłaby wywyoływać skojarzeania z takimi określeniami.

W wypadku wyrządzenia Usługodawcy przez Użytkownika szkody, w szczególności poprzez naruszenie zasad korzystania z Usługi, określonych w Regulaminie, lub podjęcia innych działań powodujących utrudnienia w działaniu Serwisu, Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika stosownego odszkodowania.

X. Odpowiedzialność

Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi z należytą starannością, w pełnym zakresie, zgodnie z wybranym Pakietem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

Usługodawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić Użytkownikowi możliwość stałego korzystania z Usługi. Usługodawca nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za szkodę wynikającą z niemożności korzystania z Usługi przez Użytkownika.

Usługa świadczona przez Usługodawcę powinna być wykorzystywana do celów zgodnych z prawem. Za formę i zgodność z prawem, treści przekazywanych z wykorzystaniem Usługi odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika podejmowane przez niego w ramach korzystania z Usługi.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści (np. dane o cenach paliw) zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników. Nie odpowiada również za szkody i straty poniesione w wyniku korzystania z tych treści.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika oraz osób trzecich, za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim, w związku ze świadczeniem Usługi w przypadku gdy szkoda taka wyniknęła z działań Użytkownika naruszających zasady korzystania z Usługi określone w Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia krótkich przerw technicznych w świadczeniu Usługi, w okresach najmniejszego wykorzystania Serwisu przez Użytkowników, które związane są z obsługą i konserwacją systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania dostępności Usługi na poziomie 99% czasu w skali roku kalendarzowego.

Przekazanie przez Użytkownika osobom trzecim danych umożliwiających logowanie w Serwisie oraz korzystanie z Aplikacji, traktowane będzie jako złamanie postanowień Regulaminu. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi lub osobom trzecim na skutek umożliwienia przez Użytkownika osobom trzecim dostępu do powyższych danych.

Usługodawca zobowiązany jest do dokonywania bieżącego zapisu kopii bezpieczeństwa danych wprowadzonych do Aplikacji przez Użytkownika oraz jego danych osobowych. W wypadku jednak utraty przez Użytkownika danych zapisanych w Aplikacji, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tak powstałą szkodę.

Wszelkie reklamacje Użytkownika, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinny zostać przesłane przez użytkownika na adres e-mail: info@motoraport.pl, oraz zwierać:

nazwę użytkownika nadaną mu podczas Rejestracji,

opis okoliczności uzasadniających reklamację,

żądanie Użytkownika zgłaszane w związku ze złożeniem reklamacji.

Usługodawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację poprzez pocztę e-mail, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje zgłoszenie reklamacji za uzasadnione oraz w jaki sposób zamierza rozwiązać problem. W powyższym terminie Usługodawca może również powiadomić Użytkownika o stwierdzonym braku podstaw do uznania reklamacji, przesyłając również uzasadnienie takiego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia okoliczności sprawy Usługodawca prześle Użytkownikowi w terminie 7 dni prośbę o udzielenie dodatkowych informacji.

XI. Postanowienia końcowe

Zawarcie, wykonanie i rozwiązanie Umowy podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z Umowy, którym nie uda się zapobiec poprzez przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.


Ładowanie

Jesteśmy w trakcie wyszukiwania dla Ciebie najkorzystniejszej trasy.